Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, utworzona przez jedną lub więcej osób.
Zaletami tego typu spółek jest wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki.
Do zalet można zaliczyć również możliwość zwiększenia kapitału przez przyjęcie kolejnych wspólników.
Wadami jest konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wysoki koszt rejestracji.

Rejestracja
Umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z rejestracją spółka nabywa osobowość prawną.

Odpowiedzialność
Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
Za zobowiązania spółki mogą dopowiadać solidarnie członkowie zarządu,
ale tylko wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Członek zarządu może uwolnić się od zobowiązań jeśli powiedzie, że w odpowiednim czasie złożył wniosek o
ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie układowe. Może też udowodnić, że niewywiązanie się z wyżej wymienionych
czynności nastąpiło nie z jego winy lub pomimo niewszczęcia postępowania upadłościowego wierzyciele nie ponieśli straty.

Reprezentacja spółki
Spółkę prowadzi oraz reprezentuje Zarząd. Osoby uprawione do reprezentowane spółki muszą być zgłoszone do KRS.
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników
lub spoza ich grona.
 
Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.