Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Spółka komandytowa daje możliwość współdziałania podmiotów o zróżnicowanym kapitale.
Nie ma ona osobowości prawnej.
Jest to spółka osobowa, która umożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Rejestracja
Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Rejestracji dokonuje się w KRS.

Odpowiedzialność
Za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem
(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona
do wysokości sumy komandytowej.

Wysokość sumy komandytowej nie jest określona przez przepisy.
Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza.
Nazwa nie może zawierać nazwiska komandytariusza. Jeśli jednak zawiera ona nazwisko (nazwę firmy) komandytariusza
przed osobami trzecimi, w tym wierzycielami, odpowiada on jak komplementariusz.

Reprezentacja
Spółkę reprezentują komplementariusze. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa spółki odbiera
komplementariuszowi taką możliwość lub po prawomocnym orzeczeniu sądu.

Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając
swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich całym swoim majątkiem.
Podobna sytuacja zachodzi gdy komandytariusz reprezentuje spółkę bez stosownego umocowania albo przekroczy jego zakres.
Musi być prowadzona pełna księgowość.