Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Spółka jawna jest strukturalnie podobna do spółki cywilnej.
Nie posiada jednak osobowości prawnej.

Reprezentacja
Spółka ta może być reprezentowana przez wszystkich wspólników. Można również któregoś
ze wspólników wyłączyć z jej reprezentowania. Może to nastąpić tylko z ważnych powodów,
na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Reprezentowanie spraw spółki może zostać powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na mocy zapisów w
umowie lub późniejszych ustaleń między wspólnikami. W takim przypadku pozostali wspólnicy są zwolnieni
z reprezentowania spółki.

Kapitał
Nie ma określonych wymagań kapitałowych i jest duża swoboda w formułowaniu treści umowy spółki.
Należy jednak pamiętać, że wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.
To właśnie odróżnia spółkę jawną od spółki cywilnej.
W jej nazwie musi być ujawnione nazwisko lub nazwa innej firmy co najmniej jednego ze wspólników.

Rejestracja
Umowa spółki powinna zostać sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Nie ma jednak konieczności
spisywania aktu notarialnego. Należy zgłosić ją do Krajowego Rejestru Sądowego.

Odpowiedzialność
Jak już wcześniej zostało wspomniane wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.
Odpowiedzialność wspólnika ma charakter subsydiarny, oznacza to, że wierzyciel
spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja
z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Wspólnik przystępujący do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.