Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

URLOP OJCOWSKI

Urlop ojcowski jest urlopem przysługującym ojcu pozostający w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

Urlop ma wymiar 14 dni. Są to kolejne dni kalendarzowe, wliczając w to dni wolne, święta, weekendy.  Musi być wykorzystany w całości. Nie może zostać podzielony na części. Nie jest zależny od urlopu macierzyńskiego, czyli nie musi być udzielony w tym samym terminie.

Urlop musi zostać wykorzystany przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia. Niewykorzystany urlop przepada.

Pracownik przebywający na urlopie ojcowskim otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia i jest zgodnie z Kodeksem pracy chroniony prawem związanym z rodzicielstwem przed zwolnieniem.

Ojciec ubiegający się o przyznanie urlopu ojcowskiego nie musi pozostawać w związku małżeńskim z matką dziecka. Z urlopu mogą korzystać zarówno ojcowie biologiczni jak i adopcyjni. W przypadku ojców adopcyjnych urlop należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o adopcji lecz nie później niż do ukończenia 7 roku życia przez dziecko.

Aby otrzymać zgodę na urlop ojcowski pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Jeśli pracownik chce otrzymywać zasiłek macierzyński powinien złożyć do ZUS następujące dokumenty: skrócony akt urodzenia dziecka, zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego, oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został jeszcze pobrany, zaświadczenie płatnika składek.