Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Urlop wychowawczy przysługuje obojgu rodzicom-pracownikom, którzy chcą opiekować się swoim dzieckiem. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik zatrudniony na postawie umowy o pracę, pracujący co mniej 6 miesięcy.

Urlop można wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 5 lat. Należy złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna o braku zamiaru wykorzystania urlopu w okresie wskazanym we wniosku.

W czasie korzystanie w urlopu wychowawczego pracownik podlega szczególnej ochronie-pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w tym czasie. Ochrona ta obowiązuje od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia urlopu. Rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jedynym wyjątkiem są okoliczności, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko pięciu lat. Może być wykorzystany w 5 częściach.

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje pensji ani zasiłku. W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego pracownik w czasie urlopu wychowawczego może podjąć zatrudnienie u tego samego lub innego pracodawcy.

W razie ustalenia, że pracownik trwale przestał sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy.