Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Umowa na zastępstwo.

Jest to umowa o pracę zawierana na czas określony.

Może zostać zawarta na czas usprawiedliwionej, długiej nieobecności jednego z pracowników. Nieobecność ta może być spowodowana: długą chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym.

Przed zawarciem umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, pracodawca może zawrzeć z zastępującym pracownikiem umowę na okres próbny.

Nie można w nieskończoność zawierać kolejnych umów na zastępstwo z danym pracownikiem. Kodeks pracy przewiduje, że jeśli poprzednio pracownik i pracodawca zawarli dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy a zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony nie przekroczył 1 miesiąca od momentu rozwiązania poprzedniej umowy to jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy o pracę ma czas nieokreślony. Co ważne takiego ograniczenia nie ma w przypadku umów zawieranych na zastępstwo. Pracodawca może zawierać z danym pracownikiem nieograniczoną liczbę takich umów. Umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika można zawierać wielokrotnie.

Cechą charakterystyczną umowy na zastępstwo jest imienne wskazanie zastępowanego pracownika.

Należy również określić czas zastępstwa albo przez wskazanie konkretniej daty albo przez wskazanie niebudzącego wątpliwości wydarzenia np. ostatni dzień urlopu bezpłatnego Jana Kowalskiego.

Możliwe sposoby rozwiązania umowy na zastępstwo:

·         Za porozumieniem stron

·         Za wypowiedzeniem

·         Bez wypowiedzenie z winy pracownika

·         Z upływem czasu, na jaki została zawarta

·         Z winy pracodawcy

·         Bez wypowiedzenie bez winy pracownika