Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Rodzaje wypowiedzeń umowy o pracę.


1.       Rozwiązanie umowy za porozumiem stron

Jest to zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika o zakończeniu stosunku pracy. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony lub można z niego całkowicie zrezygnować.

2.       Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Jest to jednostronne oświadczenie woli o zakończeniu stosunku pracy. Jest ono skuteczne nawet wówczas gdy jedna ze stron odmawia jego przyjęcia. Pracownik, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy może odwołać się do sądu pracy. Może zażądać przywrócenia na stanowisko lub odszkodowania.

3.       Wypowiedzenie zmieniające

To jednostronne oświadczenie woli pracodawcy zmieniające warunki pracy i płacy. Jest to czynność mająca na celu zmianę zapisów umowy o pracę a nie wypowiedzenie stosunku pracy. Do wypowiedzenia dochodzi jeśli pracownik nie zaakceptuje nowych warunków płacy i pracy. Musi ono zawierać dwa zapisy: wypowiedzenie dotychczasowych warunków oraz propozycję nowych warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne w przypadku zmian niekorzystnych i jednocześnie istotnych dla pracownika. Warto pamiętać, że za pomocą wypowiedzenia zmieniającego, pracodawcy nie wolno zmienić pracownikowi rodzaju umowy (np. zamiast umowy na czas nieokreślony zaproponować mu umowy na czas określony).

4.       Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Jest to jednostronne oświadczenie woli mające na celu rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym. Może jest wyrazić zarówno pracodawca jak i pracownik. Pracodawca może zwolnić pracownika z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika gdy:

-  pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

- pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

-  pracownik utracił uprawnienia, niezbędnych do wykonywania pracy

 

Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie, musi nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym rozwiązanie umowy.

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika gdy:

-  nieobecność pracownika trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy)

-  nieobecność pracownika trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową)

-  nieobecność z powodu opieki nad dzieckiem - jeżeli upłynął maksymalny okres pobierania z tego tytułu zasiłku opiekuńczego

-  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc

 

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w dwóch przypadkach :

- jeżeli pracodawca nie przeniesie pracownika do innej pracy, pomimo posiadania przez pracownika świadectwa lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy

- jeśli pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika