Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Zatrudnienie obcokrajowca

                Temat zatrudnienia obcokrajowców wcale nie jest nowy i nie wynika z obecnej sytuacji politycznej w Europie. Od dawna obywatele różnych krajów przyjeżdżali do Polski na stałe lub okresowe zatrudnienie.

                Pracować w Polsce może cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę i przebywający w naszym kraju legalnie. Oczywiście nie wszyscy obcokrajowcy potrzebują takie zezwolenie. Bez zezwolenia mogą pracować np. obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin.  Dokumentem, który uprawnia do przebywania na terenie RP jest ważna wiza (krajowa lub Schengen) lub karta pobytu.

                Pracodawca przed zatrudnieniem obcokrajowca powinien sprawdzić czy posiada on aktualny dokument zezwalający na pracy. Kopię tego dokumentu pracodawca powinien przechowywać przez cały czas trwania umowy.

                Należy pamiętać, że za zatrudnienia osób nielegalnie przebywających w Polsce pracodawcy grożą sankcje karne: grzywna, ograniczenie wolności lub nawet kara więzienia. Należy zaznaczyć, że jeśli pracodawca zatrudni osobę nielegalnie przebywającą w Polsce za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ta agencja podlega wykreśleniu z Rejestru Agencji Zatrudnienia.

                Na pewno watro zatrudniać pracowników bez względu na ich pochodzenie. Ważne aby znać swoje prawa, obowiązki i aby działać zgodnie z obowiązującym prawem.