Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Każdy przedsiębiorca, sprzedający towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych musi posiadać kasę fiskalną. Do roku 2016 wyjątek stanowili przedsiębiorcy, których obrót roczny nie przekraczał 20 000 złotych. Ulga ta miała charakter przejściowy i od 2017 roku wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku muszę wystawiać paragony fiskalne.

Zainstalowanie kasy fiskalnej musi odbyć się wraz z rozpoczęciem działalności.

Kasy rejestrującej (częściej zwanej kasą fiskalną) nie muszę posiadać przedsiębiorcy przedający towary lub świadczący usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Kasę fiskalną po zakupie należy zarejestrować w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Naczelnik US nad numer rejestracyjny.

Należy pamiętać, że prowadząc rejestrowaną sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej należy:

-rejestrować każdą sprzedaż i drukować przy każdej sprzedaży paragon fiskalny

- za każdym razem wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu

- sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu

- zaprzestać sprzedaży gdy nie działa kasa podstawowa a nie mamy kasy zapasowej

- wykonywać co 24 miesiące obowiązkowy przegląd techniczny kasy przez właściwy serwis

- drukować wszystkie emitowane przez kasę dokumenty i ich kopie na taśmie papierowej z rolki (nawet jeśli były to paragony błędne należy je anulować i wydrukować)

- przechowywać kopie dokumentów kasowych do czasu przedawnienia zobowiązań (mija on po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku)

Pamiętajmy, że są to obowiązki podatnika. Urzędnicy US mają prawo kontrolować w terenie wywiązywanie się z tych obowiązków. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą sankcje.