Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Od 2017 roku pracodawca zatrudniający osoby na umowę zlecenie ma obowiązek prowadzenie ewidencji czasu ich pracy.

Ewidencja czasu pracy nie jest zagadnieniem nowym. Najczęściej jest stosowana w usługa transportowych ponieważ kierowcy są zobowiązani do przestrzegania czasu pracy i czasu odpoczynku. Do tego służą specjalne urządzenie – tachograf.

Ewidencję czasu pracy należy prowadzić na karcie. Wzory takich kart można znaleźć w Internecie, jednak ustawodawca nie narzuca wzoru takiej karty. Musi ona jednak zawierać następujące informacje o:

·         pracy w poszczególnych okresach 24 godzinnych

·         pracy w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy wynikające w grafiku pracy

·         pracy w nocy

·         godzinach nadliczbowych

·         zwolnieniach lekarskich

·         innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy

·         nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy

·         urlopach

·         dyżurach

Nic nie stoi na przeszkodzie aby wzór takiej karty został rozszerzone o inne dane ułatwiające rozliczenie pracy konkretnego pracownika, np. umieszczenie informacji o czasie pracy w warunkach szkodliwych.

Warto pamiętać, że karta ewidencji czasu pracy to nie samo co lista obecności w pracy.

Karty ewidencji czasu pracy mogą obejmować różny przedział czasy. Mogą być karty miesięczne, kwartalne i roczne.  Pracodawca może wybrać taką formę, która będzie najwygodniejsza dla niego. I tak karty roczne będą najwygodniejsze pracy w systemie jednozmianowym w stałe dni i o stałych godzinach. Nie będzie ona już wygodna przy wielozmianowym systemie pracy. Tu lepsza będzie karta miesięczna.

W karcie nie trzeba umieszczać godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy. Ważna jest informacja o ilości godzin przepracowanych w czasie danej doby. Nie ma znaczenia czy karta ewidencji czasu pracy jest prowadzona w formie papierowej czy elektronicznej. Istnieje możliwość zgrania danych z elektronicznego systemu wejść/wyjść z elektroniczną kartą ewidencji czasu pracy.

Jeżeli pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny taki wniosek powinien być przechowywany razem z kartą ewidencji czasu pracy.

Karta ewidencji czasu pracy to od 2017 roku wymóg ustawowy. Dobrze prowadzona może być bardzo pomocna w rozliczeniach poszczególnych pracowników.